top of page

Likvidace pojistných událostí

 

Naší společností nejčastěji poskytovaná služba je likvidace pojistných událostí.

 

Obvyklou praxí tuzemských, ale i zahraničních pojišťoven je to, že si na likvidaci velkých pojistných událostí najímají specializované externí firmy, takzvané samostatné likvidátory pojistných událostí. Jejich úkolem je podle zadání pojistitele většinou prošetřit vznik škody, nároky pojištěného klienta, aplikovat znění pojistné smlouvy na konkrétní provedené šetření a navrhnout pojistiteli výši pojistného plnění. Jedná se tedy o velice specifickou činnost, která vyžaduje  speciální odbornost. V některých případech pojistitelé pro řešení velkých pojistných událostí nepoužívají externí společnosti, ale disponují vlastními specialisty. Použití externího nebo vlastního specialisty závisí spíše na filozofii jednotlivých pojišťoven.

 

Obdobným způsobem jako postupuje pojišťovna, by měl postupovat i pojištěný klient. Je logické, že pro tuto činnost je třeba specifických znalostí a zaměření, které většinou klient nemá.  Proto se doporučuje postupovat se stejnou logikou, jakou postupuje pojistitel, tj. najmout si specialistu.

 

Naše firma je největší svého druhu, která se zaměřuje na zastupování pojištěných klientů při likvidaci pojistných událostí, poradenstvím při těchto událostech, včetně všech navazujících služeb. Míra našeho zastoupení, která je měřitelná a kterou můžeme statisticky sledovat z veřejně dostupných zdrojů, činí v závislosti na jednotlivých letech mezi 20 - 30 % ze všech požárů, které byly statisticky větší než 5 mil. Kč.

 

Jedná se o jediný předmět naší činnosti a nezabýváme se prodejem, zprostředkováním či jinou činností související s uzavíráním pojistných smluv. 

 

Nejobvyklejší formou spolupráce je zastupování pojištěného včetně služeb poradenství nebo pouze poradenská činnost.

 

Předmětem naší činnosti bývají nejčastěji tyto úkony:

 

  • Rozbor pojistné smlouvy a vyhodnocení rizik spojených s likvidací předmětné události.

  • Odhad výše pojistného plnění s ohledem na provedená zjištění.

  • Technická a cenová pomoc při vyčíslení škody.

  • U požárních škod činnost našich odborníků v oboru požární ochrana, včetně identifikace rizik spojených s příčinou požáru. Jednání s orgány HZS. Vyhodnocení v závislosti na likvidaci škody.

  • Administrativní vedení celé agendy.

  • Jednání s pojistitelem, navrhování a implementace postupů při likvidaci škody. Navrhování a výběr případných znalců, pokud to situace vyžaduje.

 

Naše společnost se zabývá všemi typy škodních událostí z neživotního pojištění, vyjma pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla a havarijního pojištění.

 

bottom of page